Krikštas yra krikščioniškojo gyvenimo pradžia ir pamatas, nes per Krikštą mes gimstame amžinajam gyvenimui - jau šioje žemėje prasidedančiai artimai bendrystei su Dievu ir žmonėmis. Šiuo pirmuoju sakramentu tampame Dievo vaikais ir Bažnyčios nariais - krikščionimis, esame įskiepijami į Kristaus Kūną - Bažnyčią ir krikščionių šeimą. Krikštu Dievas mus išlaisvina iš nuodėmės vergijos, atleidžia gimtąją nuodėmę ir visas kitas nuodėmes. Švenčiant šį sakramentą ant krikštijamojo galvos išliejama vandens, tariant Švenčiausiosios Trejybės - Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios - vardą. Krikštijamajam suteikiamas krikšto vardas - šventojo globėjo vardas.

krikstynos pagr

Pasirengimas

  • Kūdikiai yra krikštijami gavus tėvų ir krikšto tėvų pažadą, kad Krikšto malonės bus ugdomos vaiką krikščioniškai auklėjant namuose.
  • Tėvams ir krikštatėviams svarbu suprasti atsakomybę, kurią jie prisiima prašydami kūdikiui Krikšto. Jų vaidmuo yra nepamainomas siekiant, kad Krikšto malonė neštų vaisių vaiko gyvenime.
  • Todėl prieš krikštijant kūdikį tėvams ir krikštatėviams labai patartina atnaujinti ir pagilinti savo tikėjimą.
  • Kūdikiai krikštijami tuomet, kai bent vienas iš tėvų ar globėjų to pageidauja, todėl, jei nėra pagrįstos tikimybės, kad vaikas bus auklėjamas krikščioniškai, kūdikis nekrikštijamas.
  • Nekrikštyti vaikai nuo 10 metų amžiaus ir vyresni Krikštui parengiami parapijos katecheto pagal vaikų rengimo Pirmajai Komunijai programą.
  • Tėvai arba globėjai Krikštą užsako parapijos raštinėje prieš ne vėliau kaip prieš dvi savaites. Atvykstant reikia turėti vaiko gimimo liudijimą, būti išrinkus vaikui krikšto (šventojo globėjo) vardą, žinoti krikštatėvių vardus ir pavardes.
  • Krikščioniškame auklėjime yra svarbi krikštatėvių pagalba. Todėl krikštatėviais gali būti katalikai, priėmę Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentus, jei yra susituokę - tuomet ir Santuokos sakramentą, būti ne jaunesni nei 16 m., pajėgūs padėti vaikui žengti krikščioniškojo gyvenimo keliu.
  • Suaugęs žmogus gali būti krikštijamas tik jo paties prašymu. Besiruošiantysis krikštui turi žinoti katalikų tikėjimo pagrindus, pasiryžti jų laikytis ir gyventi krikščionišką gyvenimą. Suaugęs žmogus krikštijamas savo parapijos bažnyčioje, o vaikas - toje parapijoje, kur gyvena jo tėvai.
  • Nesant galimybių surasti du tinkamus krikšto tėvus pakanka ir vieno krikštatėvio.